Izveštaj o stepenu realizacije posebnog šestomesečni 2020.