Izaberite stranicu

ЗАКОНСКИ ОКВИР ПОСЛОВАЊА

Јавно предузеће „Пословни простор“ Обреновац послује у законском оквиру који сачињавају :

Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16, 108/16, 113/2017),

Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016),

Закон о буџетском систему Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/2017),

Закон о буџету Републике Србије за 2018. годину („Сл. гласник РС“ бр. 113/2017),

Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14, 101/16, 47/18),

Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17),

Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“ бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 83/15, 5/16, 108/16, 30/2018),

Закон о платном промету („Сл. лист СРЈ 3/2002“ и „Сл. гласник РС“ бр. 5/03, 43/04, 62/06, 111/09, 31/11, 139/14)

Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 62/13, 30/2018),

Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“ бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15, 5/2016, 7/2017, 113/2017, 7/2018),

Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. лист РС“ бр. 68/15, 81/16),

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 116/14),

Закон о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14),

Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр 1/03),

Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“ бр. 106/15, 106/16, 113/2017),

Закон о враћању одузете имовине и обештећењу („Сл. гласник РС“ бр. 72/11, 108/13, 142/2014, 88/2015),

Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15),

Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14),

Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/11, 104/16),

Закон о становању и одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС“ бр. 104/16),

Закон о агенцији за борбу против корупције („Сл. гласник РС“ бр. 97/08, 53/10, 66/11, 67/13, 112/13, 8/15),

Закон о заштити узбуњивача („Сл. гласник РС“ бр. 128/04),

Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС“ бр. 97/08, 104/09, 68/12, 107/12),

Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ бр. 101/05, 91/15, 113/2017),

Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“ бр. 24/12, 48/15, 99/15, 94/2017),

Одлука о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини Града Београда односно на којима Град Београд има посебна својинска овлашћења („Сл. лист Града БГ“ бр. 63/16),

Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС“ бр. 95/14),

Правилник о начину унутрашњег узбуњивања и начину одређивања овлашћеног лица код послодавца као и о другим питањима од значаја за узнуњивање код послодавца који има више од десет запослених („Сл. гласник РС“ бр. 49/15),

Статут градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ бр. 44/08, 04/10, 15/10),

Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Пословни простор“ Обреновац („Сл. лист Града Београда“ бр. 85/16, 103/16, 133/16, 72/17, 82/18),

Статут Јавног предузећа „Пословни простор“ Обреновац (бр. 1867/16),

Одлука о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Београда чији је корисник градска општина Обреновац, а којим управља ЈП „Пословни простор“ Обреновац („Сл. лист града Београда“ бр. 52/17),

Одлука о о зонирању и утврђивању висине закупнина за пословни простор којим управља Јавно предузеће „Пословни простор“ Обреновац („Сл. лист града Београда“ бр. 49/10, 04/12, 55/12, 82/18),

Пословник о раду Надзорног одбора ЈП „Пословни простор“ (бр. 1784/13, 2052/13, 541/18-1),

Правилник о раду ЈП „Пословни простор“ Обреновац (бр. 123/15),

Правилник о организацији и систематизацији послова (радних места) у Јавном предузећу „Пословни простор“ Обреновац (бр. 704/14, 2095/12, 1899/16, 2/18),

Правилник о безбедности и здрављу на раду (бр. 1684/17),

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар ЈП „Пословни простор“ Обреновац (бр. 56/16),

Правилник о заштити од пожара (бр. 346/14),

Одлука о пословној тајни ЈП „Пословни простор“ Обреновац (бр. 1352/17),

Правилник о реду на Отвореном тржном центру у Обреновцу (бр. 1153/10),

Правилник о систему обезбеђења на Отвореном тржном центру Обреновац (бр. 1458/07),

Правилник о одобрењу средстава солидарне помоћи (бр. 2049/13),

Правилник о трошковима репрезентацијњ (бр. 1481/17),

Правилник о набавци и употреби мобилних телефона за службене потребе (бр. 2388/13, 269/16),

Правилник о условима и начину коришћења службених возила у ЈП „Пословни простор“ Обреновац (бр. 1480/17),

Правилник о накнади трошкова превоза (бр. 1478/17),

Правилник о поклонима (бр. 1479/17),

Правилник о канцеларијском и архивском пословању (бр. 571/17),

Кодекс о понашању запослених у ЈП „Пословни простор“ Обреновац (бр. 1121/18),

Правилник о безбедности информационо-комуникационог система од посебног значаја (бр. 846/18),

План интегритета ЈП „Пословни простор“ Обреновац (бр. 1906/17).